Logo

Nylig valgt i flere anbudsprosesser, BIM2Share Hub
- Den nye dokument- og BIM-sentriske samhandlingsplattformen

Tromsø kommune
Vestland Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Trøndelag Fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
OsloMet
UiO - Unitersitetet i Oslo
Larvik kommune
Kristiansund kommune
Statens vegvesen

BIM2Share Hub består av ulike moduler og gir grunnlag for effektivt samarbeid, deling og sporing av informasjon på tvers av byggeprosjekt, geografi, fag- og virksomhetsgrenser.

Dokument og BIM-serveren kan vise planlagte og virkelige data, og utvider mulighetene til å inkludere programmering, prosjektering, bygging og FDV i samme løsning.

Struktur og navigering kan gjøres ned på objektnivå, og det er mulig å vise objekter/uttrekk fra modell direkte i løsningen.

Hub modulene dekker funksjonalitet for håndtering av leveranser, samhandling, prosjektstyring, arbeidsflyt og BIM, og kan tilknyttes eksterne kilder og systemer for andre områder, eksempelvis FDVU:

BIM2Share Hub representerer en åpen løsning som er integrert med ledende løsninger innen FDVU-området; Ørn Software/Facilit FDVU og Datec Clean Pilot.

Samarbeidet har resultert i flere kontrakter hvor BIM2Share tilbyr løsninger innen samhandling/prosjektstyring med en sentral BIM-server integrert mot FDVU-løsningene.

Referanser

Tromsø kommune

BIM2Share vant anbud med Tromsø kommune på Prosjekthotell/samhandlingsverktøy blant 10 leverandører som deltok i konkurransen.

BIM2Share leverer totalt sett det beste tilbud på tildelingskriteriet (Kvalitet - Funksjonalitet/Brukervennlighet).
(...)
Det gis full pott og nesten full pott på samtlige krav i kravspesifikasjonen.

Tildelingsbrev, Tromsø kommune

BIM2Share har tilbudt BIM2Share Samhandlingsplattform, BIM2Share Hub.

Tromsø kommune


Larvik kommune

Larvik kommune

Larvik kommune er godt i gang med løsninger fra BIM2Share etter signert kontrakt 24/5-22. Kunden har nå 18 prosjekter i gang og uttaler følgende:

BIM2Share Arbeidsflyt fungerer utmerket og gir oss bra oppfølging av hvilke avtaler vi har inngått i prosjektene. Hovedmålet vårt var å få orden på spesielt de store prosjektene.
Vi får bra oppfølging fra BIM2Share, og de på support forstår våre spørsmål bedre enn vi klarer å stille de.

Bodo Havelberg, Virksomhetsleder prosjekt, bygg og anlegg, Larvik kommune


Vestland fylkeskommune

Tilbodet utmerkar seg mykje godt på området BIM-modellar. Etter dei oppstilte krava synest tilbodet gjennomtenkt og veldokumentert, og er kome klart lenger innanfor BIM enn løysingane elles. Vestland fylkeskommune sine kort- og langtidsplanar har fokus på bruk av BIM-modellar i alle ledd av FDV. Tilbudd løysing blir oppfatta som den som best dekkjer VLFKs behov og strategiar på dette området.

Tildelingsbrev, Vestland fylkeskommune

Avtalen inngås med Ørn Software AS med BIM2Share som underleverandør på BIM.

Vestland fylkeskommune


Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag Fylkeskommune har ambisjon om å benytte BIM-modeller som «master» i sin FDVU av all bygningsmasse gjennom byggets livsløp. En ambisiøs målsetting som stiller utfordrende krav til leverandør av FDVU-løsning. BIM2Share leverer BIM-server og modellviewer som del av en totalleveranse på FDVU-system med Ørn Software.

Løsningen som er jobbet frem i tidlig implementeringsfase imøtekommer så langt forventningen, og gir oss FDVU-data vist direkte i modellen.

Daniel Sivertsen, Prosjektleder BIM, Trøndelag fylkeskommune


Statens vegvesen

Ørn Software, representert med Facilit, CleanPilot og BIM2Share, leverer tre svært funksjonelle systemer, og det vises høy faglig kompetanse i løsningsbeskrivelsen. Valgte tilbyder leverer en innholdsrik løsningsbeskrivelse på et godt detaljert nivå, og er tildelt flest poeng i samtlige grupperinger. (...)

Ørn Software tildeles flest poeng under grupperingene «aktivitetsstyring, filarkiv, renholdsstyring, arealforvaltning 3D, prosjektstyring, tilstandsanalyse og varsling». Flere av nevnte grupperinger er fokusområder hos oppdragsgiver og er de utslagsgivende grupperingene i evalueringen.

Tildelingsbrev, Statens vegvesen

Statens vegvesen


Kom i gang i dag - Book en uforpliktende demo

La oss vise deg hvor enkelt det er å komme i gang med en smart, digital prosjekthverdag!
Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon i skjemaet under, og fortell oss gjerne kort om prosjektet ditt slik at vi kan skreddersy den beste løsningen for deg!

Byggeweb og BIM2Share benyttes på flere prosjekter i Norden enn for noen annen leverandør. Mer enn 150.000 prosjektbrukere i 7000 virksomheter har valgt oss som sin foretrukne samarbeidspartner.

Hver dag beviser vi sammen med våre kunder at våre digitale verktøy skaper direkte verdier for våre kunder - enten i form av reduserte kostnader, effektivitet, ressursoptimalisering, standardiserte arbeidsprosesser eller bedre deling av kunnskap. Sammen gir det optimal, digital styring av prosjekter og eiendomsporteføljer.

Samspillet på tvers med integrerte plattformer og løsninger som sikrer gjenbruk av data mellom ulike faser, aktører og løsninger er hovedfokus til BIM2Share.

BIM2Share fokuserer på å få de beste løsninger til å spille sammen ved at data kan søkes, samhandles, gjenbrukes og rapporteres på tvers av kilder og systemer.

Se mer om BIM2Share Samhandlingsplattform.

Referanser

Eksempler på kunde/kundeprosjekter som benytter samhandlingsløsninger fra BIM2Share AS:

 

Sykehusprosjekter (Sykehusbygg/Helse region Midt/Helse region Sør):
Flere av de største sykehusprosjekter siste år, St.Olavs Hospital og Nytt Østfoldsykehus, og i dag Drammen sykehus, Radiumhospitalet – nytt klinikkbygg, Akers sykehus og Gaustad sykehus (konseptfase).
Les mer om hvordan Nytt Østfoldsykehus brukte BIM2Share sine produkter.

 

Flyplasser (Avinor):
Bergen hovedflyplass, Flesland terminal 3, benytter Byggeweb og BIM2Share-løsninger, bl.a. Byggeweb Prosjekt med mer enn 500 brukere og apper i felt for registrering av feil & mangler, avvik og reklamasjoner med bildetaking og knytning mot kart og tegning.

 

Bane NOR:
Bane NOR valgte i 2015 BIM2Share AS som leverandør av deres nye samhandlingsløsning eSAM. Løsningen består av programvare utviklet av Byggeweb (RIB Software AG) og BIM2Share AS, som er tilpasset kundens prosjektmetodikk og øvrige systemportefølje. I 2018 benytter over 250 prosjekter i Bane NOR eSAM, og det er dokumentert store besparelser og effektivitetsgevinster gjennom bruk av løsningen.
Les mer.

 

Private byggherrer
BIM2Share programvare er optimalisert for å støtte byggets livssyklus, i alle faser. Flere private aktører som Smedvig Eiendom, Bonava Norge og Studentsamskipnaden i Oslo kjøre sine prosjekter i Byggeweb. Som eier av bygget, nyter de også godt av å eie all dokumentasjon og historikk, som kan gjenbrukes i senere faser eller andre prosjekter.

 

Vegprosjekter (Statens Vegvesen):
I prosjektene E16 Sandvika–Hønefoss (strekning Høgkastet–Hønefoss), E16 Bergen–Voss (strekning Arna–Stanghelle) og E6 Helgeland benyttes Byggeweb- og BIM2Share-løsninger. Løsningene brukes til dokumenthåndtering, samhandling, og til å registrere ute i felt med bilder og knytning mot kart og tegning.

 

Statsbygg/NIH:
NIH (Norges Idrettshøgskole) benytter Byggeweb videre som Arkivløsning etter at Statsbygg gjennom prosjektering og byggefasen høstet gode erfaringer med Byggeweb Prosjekt og Byggeweb Capture. BIM2Share har gjennom årene hele tiden hatt 5-10 aktive prosjekter løpende med Statsbygg og samarbeidende entreprenører. I dag Agder fengsel, Høgskulen på Vestlandet, Justisbygget, Hulda Garborgs hus, Oslo Universitet m.fl.

 

Fylkeskommuner og Kommuner:
Flere fylkeskommuner benytter løsninger fra BIM2Share, og de to største av dem, benytter Byggeweb og BIM2Share-applikasjoner på alle sine byggeprosjekter. Flere kommuner har firmaavtaler som benyttes med standard maler og oppsett på sine prosjekter.

 

Entreprenører:
BIM2Share har firmaavtaler med flere av de største entreprenørene i Norge, og løpende prosjektavtaler med 7 av de 10 største entreprenørene i Norge: Kruse Smith, HENT, Veidekke, Backe-gruppen, AF-gruppen, JM, Peab, NCC m.fl.

 

Rådgivere:
De fleste rådgivere benytter Byggeweb og BIM2Share-applikasjoner på kontrakter inngått av byggherrer eller entreprenører.

Referanser oppgis på forespørsel

Hvorfor velger de største byggherrer og entreprenør løsninger fra BIM2Share AS?

Hvorfor benyttes Byggeweb- og BIM2Share-løsningene på de største flyplass, sykehus og andre landbaserte byggeprosjekter?

Hvorfor valgte Jernbaneverket i 2015 etter en omfattende anbudsprosess løsninger fra BIM2Share AS til sine utbyggingsprosjekter?

Stikkord er:

Beste totalløsning

Effektiv dataflyt

Fokus på funksjonalitet utelukkende for bygg- og anlegg

Brukervennlighet

Samspill med andre løsninger gjennom API/Webservice

Høy sikkerhet og beste oppetider

BIM-fokus

Et selskap som leverer den beste kompetanse og fagkunnskap